Liên hệ

Cho thuê Auchan 198 Mã Lò 2000m2

Cho thuê Auchan 198 Mã Lò 2000m2 (15$/m2)

Cho thuê Auchan 332 Luỹ Bán Bích 30x50m 1L (22.000$)

Cho thuê Auchan 856 Au Co 6000m2, hop dong: 25 nam (15$/m2)

Cho thue Auchan 181 Cao Thang trêt: 2000m2, lửng: 1400m2 (15$/m2)

Cho thuê Auchan 431A Hoang Van Thu 1700m2 (20$/m2)

Cho thue Auchan 240 Trần Bình Trọng 3000m2 đất, xây dựng: 2300m2, 1 lửng: 200m2, hd: 5 năm (25$/m2)

Tel 0903 884 738

Danh mục

Khu vực

Chia sẻ